Friday, July 12, 2013

Pres Obama Debates Senator Obama on NSA